[personal profile] docent030

Re: Нє смєйтє трогать Пороха!

В попередньому допису була невеличка спроба відповісти на твердження "
Прєзідєнт і Голова НБУ нє в отвєтє за курс доллара! Ето всьо рьіночноя сітуація!". Та й не дуже хотілось торкатись військових і дипломатичних перемог Президента. Але поки збирались матеріали для обгрунтованої відповіді, майже підряд попали на очі дві новини. Ось вони, в один стовпчик, щоб нікуди не розбіглись:

  • МО України: На Донбасі знаходиться 10 000 російських військових;
  • Геращенко: В АТО задіяно 50 000 українських військовослужбовців.
При цьому, нагадаю, ВСУ залишили Вуглегірськ та угруповання українських військ у Дебальцевому зараз в оперативному оточенні, бойовики перекрили основні дороги.
Поророшенко зараз дуже зайнятий, воює на дипломатичних фронтах. А що роблять його призначенці на посади міністра оборони та начальника генерального штабу?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

docent030

February 2015

S M T W T F S
1 2345 67
891011 1213 14
15 16 1718 19 2021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 01:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios