[personal profile] docent030
Подейкують, що пані Кліо не любить (а може навіть і не знає) таких слів як "а ось, якби..", а від "а всьо могло бьі бьіть по другому..." вона просто впадає у дику лють. Але ж ми звичайні-пересічні і про що ми між собою теревенимо цю шановну пані не дуже цікавить. Тому і означу парочку "а що якби".
- от якби 20-21 лютого майданівці, разом із сотником Парасюком, розігнали би так звану Верховну Раду яниковського призову та провели б люстрацію (очищення) влади за допомогою сокири, то цікаво - чи були шанси зберегти керованість армією і зустріти кримських гостей нормальними набоями 7,62 та 125мм?
- чи полихнули б Донеччина з Луганщиною, якби в умовах відкритого Кримського фронту була проведена швиденька люстрація-ротація керівного складу мєнтов, общіх надзорніков та сбушек?

На всяк випадок, якщо пані Кліо якимсь-то дивним чином дізнається про цей допис, зауважу, що прошу у неї вибачення і наголошую: виставлені питання - чисто гіпотетичні. Бо так звані "помаранчеві сили" ще з далеких мирних 2000-х взагалі не мають чого сказати силовому блоку. Окрім "щаз как дам больно", "на хрєна вам зарплата взагалі, все одно нічого не робите" і "я нє понял, почему ніхто дєнєг не нєсет?".
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

docent030

February 2015

S M T W T F S
1 2345 67
891011 1213 14
15 16 1718 19 2021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 01:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios