[personal profile] docent030
1. Відголоски війни інформаційної і не тільки

Якось давно, в ті часи, коли всі боялись чі то комети, чі то кінця світу, грався я в SteelPanterMBT. Дату боїв обирав "після 2005 року". Відповідно країни, які зходились на полі бою - РФ та Україна. Тоді все було пучком - найкраще з успіхом розносило на шмаття просто хороше. Тобто Т-84 Оплот перемагав Т-72. Не без втрат звісно і не завжди з першого пострілу, але за Україну можна було повоювати.
Зараз вирішив знову пройтись по тих полях, скинути негатив так сказати. І що я бачу? Т-72 з успіхом витримує 12 влучень з Т-84 та 8 влучень з Конкурс-М, а потім з одного пострілу розносить Т-84 та знищує команди ПТКРС.
Останнє оновлення SPMBT - 30.03.2014 р.

Да, і на дату березень місяць 2014 року трикольоровий прапорець підписує як "Soviet Union", а з державних утворень на території колишнього СССРа видає лише три: вже вказаний т.зв.СовСоюз, Україну і Чечню.

2. Майдан. Рік поспіль.
Послухав трохи Світ_Наш_Руслану.  Та ж сама риторика "Ті хто дорвався до влади.. Політики - всі однакові, всі підараси..."
Перейду, мабуть, в уніатство. Бо Любомир сказав: Найпочесніша діяльність - це служіння своєму народу, своїй державі. Тобто благословляє на депутатство.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

docent030

February 2015

S M T W T F S
1 2345 67
891011 1213 14
15 16 1718 19 2021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 01:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios