[personal profile] docent030
"Засідання Ради безпеки ООН по Криму. Виступає представник України Юрій Сергеєв: Шановний пане головуючий,шановні колеги, пані та панове! Питання Криму неможливо розглядати поза широким історичним контекстом. Тому я хотів би розпочати свій виступ з того,щоб нагадати усім нам певні історичні факти. Зокрема,наприкінці 10-го сторіччя Київський князь Володимир не дочекавшись виконання Візантійським імператором своїх обіцянок видати заміж свою племінницю, зібрав військо, вирушив походом на Крим та захопив місто Херсонес. Це був довгий і виснажливий похід, тому не дивно, що одного спекотного літнього дня в Криму, Київський князь, знайшовши неподалік Херсонесу прекрасне чисте прохолодне озеро, вирішив зняти втому походу. Він зняв одяг і увійшов у дзеркальну воду.Але коли він повернувся на берег його одягу вже не було. Одяг вкрали росіяни!..

Сергеєва різко і обурливо перериває представник Росії Чуркін, який кричить:
Пане головуючий! Росія протестує! В той час не те, що росіян в Криму, але навіть і Москви ще не було!!!

Сергеєв: Дякую! Саме з цього факту я і хотів би почати обговорення кримського питання."
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

docent030

February 2015

S M T W T F S
1 2345 67
891011 1213 14
15 16 1718 19 2021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 01:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios